【2007 Press】Creative Magazine “tatsumaki Vol.08&09” (Japan)

Press

I’m featured in creative magazine !tatsumaki! Vol.08&09. (Japan)